Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zostałeś poszkodowany?
Wypełnij formularz!Terminy przedawnienia wynoszą dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 kc). Nie mogą być skracane ani wydłużane przez czynność prawną. Po ich upływie roszczenia majątkowe przedawniają się. Oznacza to, że ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Co do zasady roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819§1 kc).

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 kc). W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (art. 819§3 kc).

Zgodnie zaś z art. 4421 kc roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (przestępstwa), roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Należy zaznaczyć, że w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia a przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie - wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się po dziesięciu latach. Taki sam termin obowiązuje przy roszczeniach rozstrzygniętych przez sąd polubowny, ugodę przed sądem, etc.

Należy pamiętać, że przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w zobowiązanie, które nie może zostać przymusowo ściągnięte. Może być natomiast zgłoszone do krajowego rejestru dłużników.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia ulega przerwaniu (i następnie biegnie od nowa) przez podjęcie czynności wymienionych w art. 123 kc a także, co nas bardziej interesuje, w art. 819§3 kc:

„Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia”.

Oznacza to, że z chwilą otrzymania stanowiska ubezpieczyciela o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania, termin przedawnienia ulega przerwaniu i biegnie na nowo od tego dnia.

Nasza reputacja i marka to efekt wielu lat
doświadczeń w doradztwie prawnym na rzecz
osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach.
Sprawdź jak działamy
Opisz nam swoją sprawę. Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak będzie to możliwe

Zostałeś poszkodowany?

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
24 366 93 39
506 187 080
biuro@versus-odszkodowania.pl
Odszkodowania, Dochodzenie odszkodowań, Doradztwo Prawne
Versus Michał Pietrykowski, 09-400 Płock, ul. Królewiecka 11
Warszawa, cała Polska

versus - odszkodowania i doradztwo

Versus - profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu odszkodowań. Odszkodowania z OC, szkody na osobie i mieniu. Najwyższe renty i zadośćuczynienia. Odszkodowania, odszkodowanie, dochodzenie odszkodowań, błędy medyczne. Najlepsza kancelaria odszkodowawcza. Bez pośredników.

Copyright 2018 Versus z siedzibą w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje można uzyskać w Polityce prywatności.